2022 / Oblika upora

2022

Poziv k predložitvi prispevkov: Oblika upora

Ured­ništ­vo revi­je AR/Arhitektura, raziskave 2022 z naslovom Obli­ka upo­ra pozi­va k pred­ložitvi člankov, ki si pri raziskavah in/ali pro­jek­tih postavl­ja­jo za izhodišče obliko kot upodobitev kore­spon­dence med dejan­ji upo­ra, pri čemer je nji­ho­va izved­ba – površin­s­ka pojavnost, pros­tor, oblikovni ele­men­ti – lahko razuml­je­na kot so-delu­joče, pa čeprav včasih potvor­jeno pre­ple­tan­je s snovjo. 

1

Timberline

The part is the whole: each of the two sides which is the whole goes back over to the oth­er: anti­do­sis twixt a lan­guage and a world; exchange of a reci­procity of proofs,” whose myth is that of the flood, when world things climb aboard the book of Noah, ark of the covenant, through the pro­ces­sion of nam­ing under pres­sure of the end of the world that has begun. On the thresh­old the throb­bing of lan­guage where criss­cross a world for the being who speaks of it and the poem of a tongue for a world there­in con­fig­ured, at this divide stands a sub­ject as in the utopia that finds its metaphor in every tim­ber­line: scene of the crease of the world’s dif­fer­ence through its fig­u­rants, as where for­est breaks with field, sea with land; a tim­ber­line path where the bor­der col­lie roams; said path where things break togeth­er, sand wave, snow mead­ow, alle­go­rizes the word thing divide for an utter­ance where­in the rhythm of their sym­ph­ysis is fig­ured. (Dokei de mega ti einai kai kale­pon lêph­tê­nai o topos) ( = Place is regard­ed as some­thing of great impor­tance but dif­fi­cult to grasp [Aris­to­tle, Physics IV, 212a 7; tr. note])1

2
3

1. Drevesa kot rezultante sil

Kot otrok sem bil očaran nad oblika­mi dreves, pose­bej tis­tih ob močvir­jih in ob obali severovzhodne Floride, kjer sem se rad potepal; ta so bila nam­reč izpostavl­je­na stal­ne­mu vetru, kar se je izraža­lo v nji­hovi pojavnos­ti. Tu so rasli skrivenčeni grmičasti hrasti, grbaste cedre in dvolične rdeče lovorike; vse je izob­liko­val upor pro­ti vztra­jnos­ti jugov­zhod­nih pasatov. Nji­ho­va debla in veje – trupi in okončine – so jas­no izražali med­pros­tor med nji­hovim notran­jim in zunan­jim uporom ter poten­cial­no energi­jo, nakopičeno v njih. Skup­no delo­van­je sile rasti, obtežene z grav­itaci­jo, in vetra je obliko­va­lo drevesa, ki so bila niz­ka in skrivenče­na … zavo­zlana, nji­hove upogn­jene veje in listi, poko­rni nepo­pustljivosti pre­vladu­jočih vetrov, pa so kaza­li pro­ti zaho­du. Zgod­ba nji­hove­ga upo­ra je bila zapisana v nji­ho­vo površi­no, v nji­ho­vo lub­je, in je gov­o­rila o vza­jem­nem delo­van­ju notran­jih in zunan­jih sil. Nji­ho­va zgod­ba je bila nji­ho­va oblika.

4

Spremenljivost

Vsa­ka obli­ka upo­ra se poruši, ko se ena od naspro­tu­jočih si strani vda dru­gi. Ko pri­tisk pre­seže njene zmožnos­ti, sta­tičnost poten­cialne energi­je popusti in ravnoves­je zani­ha v smer anarhične­ga pre­raz­pore­jan­ja; oblike se tako pre­dru­gači­jo – postane­jo druge. Tudi Deguye­va »gozd­na meja« se kljub stoičnos­ti njenih akter­jev prej ali slej prestavi v eno ali dru­go smer in pre­mi­ki v času zmede­jo človekov spomin na kraj do te mere, da izgu­bi ori­entaci­jo; spo­jene topografi­je se razlomi­jo, potem pa jih na ner­a­zložljiv način na novo ses­tavi Zenon, ko poskuša dohiteti bežečo sedan­jost – a kom­pre­si­ja časa si le-to nemu­do­ma pri­lasti.2

5

Površinska pojavnost

Površin­s­ka pojavnost je sku­pek zaz­navnih modalitet upo­ra, vzročni izgled ali pro­jek­ci­ja naspro­tu­jočih si sil, ki so pogos­to osno­vane na potvor­jen­em odno­su do tvarine. Joseph Brod­sky trdi, da »površine – to, kar oko zaz­na najprej – pogos­to pove­do več kot nji­ho­va vse­bi­na, ki je po defini­ci­ji začas­na, razen seve­da v posm­rt­nem živl­jen­ju«.3

Utelešenja

Gozd­na meja [ 1 ], Pablo Picas­so, Guer­ni­ca [ 2 ], odsot­nost berlinskega zidu [ 3 ], protest [ 4 ], Bot­ti­cel­li, Oznan­jen­je [ 5 ], Käthe Koll­witz, grafi­ka [ 6 ], mrzlični zvonar iz fil­ma Andrej Rubljov Andre­ja Tarkovskega (upor dvo­ma) [ 7 ], a bed [ 8 ], nego­to­va napetost spomeni­ka žrt­vam čarovnišk­ih pro­cesov Louise Bour­geois in Petra Zumthor­ja, Steil­ne­set, Norveš­ka [ 9 ], absur­dis­tične sub­verz­i­je dadaiz­ma [ 10 ], Richard Ser­ra, roti­ra­no jek­lo [ 11 ], Ai Wei­wei, Seeds [ 12 ], Walk­ing.

  1. 1

    Iz izb­o­ra pes­mi Michela Deguya.

  2. 2

    Iz uvo­da k pri­ha­ja­joči razs­tavi Form of Resis­tance stu­dia Paul O Robin­son v Galer­i­ji Krško. 

  3. 3

    Joseph Brod­sky, Water­mark (Far­rar, Straus and Giroux).

Roki in oddaja

Povzetki: 15/05/2022
Članki: 15/08/2022