2024 / Arhitektura in ironija

2024

Poziv k predložitvi prispevkov: Arhitektura in ironija

Z dig­i­tal­ni­mi orod­ji, ki so konec dva­jsete­ga sto­let­ja posta­la nepogrešlji­va pri sno­van­ju in preno­su arhitek­turnih idej, je priš­lo do pre­mi­ka tudi v arhitek­turnem diskurzu – ta se je od reflek­tivnih in kri­tičnih pristopov, ki so ga v veli­ki meri obliko­vali v desetletjih post­mod­ern­iz­ma, pomaknil k eksper­i­men­ti­ran­ju z novi­mi tehnika­mi izdelave in dig­i­tal­ne­mu gener­i­ran­ju oblik, ob tem pa se je z dig­i­tal­ni­mi medi­ji spre­me­nil tudi način, kako komu­ni­ci­ra z javnos­tjo: v zad­njih desetletjih se tako stro­ka bolj kot z »reflek­tivno« ukvar­ja s »per­for­ma­tivno« razsežnos­tjo svo­je dejavnosti.

Novi način delo­van­ja je sov­padal z eksplozivno rastjo novih urban­ih aglom­eracij v Azi­ji in na Sred­njem vzho­du, od Duba­ja do Shen­zhena, a mu kljub nje­govi odločni pro­gre­sivnos­ti ni uspe­lo obu­di­ti pio­nirskega duha, ki je zaz­namoval pet­de­se­ta leta, ali utopične­ga nav­dušen­ja, ki je pusti­lo pečat v šest­de­setih letih dva­jsete­ga sto­let­ja. Temu neo­ma­jno »mod­erne­mu« zagonu gre prip­isati zasluge za to, da je arhitek­tu­ra, ki zdaj samoza­vest­no izva­ja svo­je postop­ke, opusti­la samo-preizpraše­van­je in dvom v svoj prav ter se na splošno v veli­ki meri odpovedala dis­ci­pli­narni samorefleksiji.

A ven­dar – ko je zabave konec in se nakopiči­jo zdravstvene, finančne in geopoli­tične krize, tako kot se je zgodi­lo na začetku dva­jsetih let naše­ga sto­let­ja, se mora tudi dis­ci­plina, naj hoče ali ne, zazreti vase. Na svet po krizi se lahko odzove­mo na različne načine; obrnemo se lahko k teori­ji, zgodovi­ni, družben­e­mu okolju ali kul­turi na splošno, pri čemer je ironi­ja eden od nači­nov samore­flek­si­je, s pomočjo katere­ga se lahko naša dis­ci­plina spoprime s sodob­n­i­mi izzivi in svo­jo samopodobo.


Ured­ništ­vo revi­je AR / 2024 zato vabi k odd­a­ji prispevkov, ki se v to deba­to vključu­je­jo v okviru treh tem­atskih sklopov: prvi, ZGODOVINA in APOKALIPSA, pred­stavl­ja anal­ize sodob­ne arhitek­turne kul­ture, ki aktu­al­izira­jo zgodbe o pretek­lih krizah in katas­tro­fah. Obrav­nava­jo lahko sme­lo prožnost vred­nos­t­nih sis­te­mov in cik­lično vračan­je par­a­di­gem, poigra­van­je s kul­turn­i­mi tropi in ref­er­en­ca­mi, ali pa navidezno usod­no vračan­je sce­nar­i­jev kon­ca zgodovine in njenih raz­ple­tov. Mogoče so tudi vzpored­nice s post­mod­ern­im obu­jan­jem zgodovine in roman­tično fasci­naci­jo post­mod­ern­iz­ma z etiko in estetiko frag­mentaci­je in razkroja.

Dru­gi sklop, POLITIKA in PRETVEZA, izha­ja iz prag­ma­tis­tične­ga teo­re­ma, da »pod social­izaci­jo ni niče­sar« ter pojas­nju­je oseben zanos in prom­e­te­js­ki imag­i­nar­ij, v katerem so utemel­jene določene sodob­ne ide­je v arhitek­turi. Kon­tek­s­ta nas­ta­ja­jočih metropol in lokacij za koz­mopolit­sko zvezd­niško arhitek­turo sta še pose­bej dovzetna za estetiko in diskurz nastopašt­va, bahavosti in poz­er­st­va. Ironi­ja se poigra­va z bistroum­nos­tjo in obveščenos­tjo sogov­ornikov v diskurzu.

Tretji sklop, RETORIKA in FORMA, zaje­ma prispevke, ki obrav­nava­jo označe­valce retorične forme.


Gos­tu­joči ured­nik tem­atske številke revi­je AR/2024 z naslovom Arhitek­tu­ra in ironi­ja je Emmanuel Petit.
Emmanuel je avtor knjige Irony; or, The Self-Crit­i­cal Opac­i­ty of Post­mod­ern Archi­tec­ture (Yale Uni­ver­si­ty Press) in ured­nik knjig The Con­stan­cy of Change (avtor Philip John­son, založ­ba Yale Uni­ver­si­ty Press), Schlep­ping Through Ambiva­lence: Writ­ings on An Amer­i­can Archi­tec­tur­al Con­di­tion (avtor Stan­ley Tiger­man, založ­ba Yale Uni­ver­si­ty Press), Reck­on­ing with Col­in Rowe: Ten Archi­tects Take Posi­tion (Rout­ledge), Ana­lyt­ic Mod­els in Archi­tec­ture (Yale SoA / Actar). Bil je izred­ni pro­fe­sor šole za arhitek­turo na uni­verzi Yale, gos­tu­joči pro­fe­sor Sir Ban­is­ter Fletch­er na Bartlett School of Archi­tec­ture, UCL, ter gos­tu­joči pro­fe­sor na uni­verzah MIT, Har­vard GSD in Ecole Poly­tech­nique de Lau­sanne. Je diplo­mant arhitek­ture züriške tehniške uni­verze ETH, mag­is­ter­ij in dok­torat pa je pri­do­bil na uni­verzi Prince­ton. V Lux­em­bour­gu vodi arhitek­turni stu­dio JEAN PETIT ARCHITECTES S.A.

Roki in oddaja

Povzetki: 15/02/2024
Članki: 01/05/2024